Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signaling (LaRES)

Smatramo posebnošću LaRES što se više od 25 godina jedini u našoj zemlji bavi reproduktivnom endokrinologijom i signalizacijom koristeći in vivo modele koji simuliraju modele kliničke prakse i imaju značajan translacioni aspekt: stres, starenje, biološki časovnik, hipogonadalni hipogonadizam, zloupotreba androgenih anabolika, model intrauterine restrikcije rasta, model funkcionalne genomike sa delecijom insulinskih i receptora za insulinu sličan faktor rasta 1 specifično u ćelijama koje prave steroidne hormone (tzv. Insr/Igf1r conditional knock-out).

 

 

Sem multidiciplinarnog istraživačkog pristupa, osobenost se ogleda i u sagledavanju problema na svim nivoima funkcionalna organizacije živog sistema (organizam, organi, tkiva, ćelije, organele, molekuli) i načinima njihove komunikacije u organizmu (nervne, endokrine, parakrine, autokrine, kriptokrine, intrakrine, intraćelijskog signalinga). Pored toga, problem istraživanja se sagledava na svim nivoima funkcionalna organizacije živog sistema (organizam, organi, tkiva, ćelije, organele, molekuli) i načinima njihove komunikacije u organizmu (nervne, endokrine, parakrine, autokrine, kriptokrine, intrakrine, intraćelijskog signalinga).

 

Teme istraživanja su: Periferni biološki časovnik u steroidogenim i drugim ćelijama; Regulacija funkcije steroidogenih ćelija u starenju;  Funkcija androgenog receptora u steroidogenim ćelijama u uslovima normalne i poremećene homeostaze organizma; Uloga IGFR signalinga u regulaciji steroidogeneze; Mitohondrijalna biogeneza u funkcionalno različitim ćelijama (spermatozoidi, steroidogene ćelije, adipociti, neurosekretorne ćelije, ćelije srži nadbubrega, belog i mrkog masnog tkiva) kao adaptivni mehanizam u uslovima starenja, stresa, poremećenog biološkog časovnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članovi LABORATORIJE

 

 

Saradnja

 

  • Dr Maria Dufau, Section on Molecular Endocrinology, Program in Developmental Endocrinology and Genetics, National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health (Bethesda, USA)
  • Prof. Dr Serge Nef, Faculty of Medicine at University of Geneva (Geneva, Switzerland)
  • Prof. Dr Urs Albrecht, Department of Biology, University of Fribourg (Fribourg, Switzerland)
  • Prof. Dr Mojca Narat, Biotechnical Faculty at University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia)
  • Prof. Dr Simon Horvat, Biotechnical Faculty at University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia)
  • Prof. Dr Damjana Rozman, Institute of Biochemistry, Faculty of Medicine at University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia)
  • Dr Hana Zemkova, Chief of the Laboratory of Cellular and Molecular Neuroendocrinology, Institute of Physiology Academy of Sciences of the Czech Republic (Prague, Czech Republic)

  • Prof. Dr Gregor Majdic,  Veterinary Faculty (University of Ljubljana) and Medical Faculty (University of Maribor) (Slovenia)

Kontakt osobe

 

SILVANA ANDRIĆ

Rukovodilac LaRES

silvana.andric@dbe.uns.ac.rs
tel: +381-21-485-2673
fax: +381-21-450-620

 

Tatjana Kostić

tatjana.kostic@dbe.uns.ac.rs
tel: +381- 21-485-2674
fax: +381-21-450-620