Laboratorija za anatomiju i morfologiju biljaka


 

Kontakt osoba

 

dr Jadranka Luković

jadranka.lukovic@dbe.uns.ac.rs
tel: +381 21 4852662
fax: +381 21 450620

 

 

Oprema

Kriostat Leica CM 1850 (Wus-Austria projekat), sistem za analizu slike Image Analysing System Motic 2000.

 

Saradnja

Međunarodna saradnja je ostvarena sa Institute of Physiology Academy of Sciences of the Czech Republic

 

Istraživački rad grupe za Anatomiju i morfologiju biljaka je usmeren na ispitivanja strukturnih adaptacija biljaka na uslove specifičnih staništa (zaslanjena, stepska i dr.). Takođe, radi se na istraživanju karakteristika biljnih organa autohtonih i gajenih biljaka, što za cilj ima utvrđivanje onih karakteristika koje se mogu koristiti u selekcionom i oplemenjivačkom radu. Deo istraživanja je usmeren i na ispitivanja strukturnih karakteristika lekovitih biljaka, kao i uticaja teških metala na strukturno-fiziološke karakteristike vegetativnih organa gajenih biljaka i vrsta koje se smatraju perspektivnim za fitoremedijaciju terena kontaminiranih teškim metalima. Komparativnim morfo-anatomskim istraživanjima različitih sistematskih grupa biljaka se omogućava razjašnjavanje taksonomske problematike kao i utvrđivanje stepena srodnosti u okviru grupa.

 

Članovi istraživačke grupe