Laboratorija za palinologiju

 

Kontakt osoba

 

Dr Predrag Radišić

predrag.radisic@dbe.uns.ac.rs

 


Oprema

 • 5 Hirstovih aparata za uzorkovanje aerospora i aeropolena (4 „Lanzoni”, 1 „Burkard”)
 • klopka za dnevno sakupljanje spora u zatvorenom prostoru („Lanzoni”)
 • sistemski mikroskop Olympus BX-51
 • laboratorijski mikroskopi: Olympus CX-31
 • digitalna kamera „Leica” DFC320 i softverski paket za sistemski mikroskop
 • 2 usisivača velike usisne moći za sakupljanje „indoor” alergena
 • labratorijska oprema za analizu meda
 • literatura: aerobiologija, aeropalinologija, melisopalinologija, entomopalinologija, paleopalinologija, arheopalinologija

AEROPALINOLOGIJA

 • međunarodni sertifikati: 6th Europian Basic Course on Aeropalinology; 6th Advanced Aerobiology Course; „Aerobiologija i zdravlje”; NPARU (Nacionalna Laboratorija za palinološka i aerobiološka istraživanja, Velika Britanija)
 • članstvo u Internacionalnoj Aerobiološkoj Asocijaciji (IAA) od 2006.
 • članstvo u komitetu Evropske Aerobiološke Organizacije (EAS) od 2008.
 • članovi, jedni od osnivača tima za borbu protiv ambrozije i realizatori projekta „Živeti bez ambrozije” 2003 – 2005.  
 • učešće u izgradnji evropske aeroalergene mreže (EAN); evropskog informativnog sistema za polen (EPI); servisa za aeropolen evroregiona Dunav-Kereš-Maroš- Tisa; i MEDAERONET baze podataka
 • informisanje stanovništva i javnih službi o stanju aeroalergena kao i prognoza za naredni period (izveštaji za različite medije)

MELISOPALINOLOGIJA

 • članstvo u međunarodnoj komisiji za med (IHC) od 2006.
 • učešće na naučnim i stručnim skupovima
 • upoznavanje sa melisopalinološkim analizama i njihovom primenom
 • učešće (predsednik) ekspertskog tima za postavljanje kriterijuma za dodelu nagrade „Najbolje iz Vojvodine”

ENTOMOPALINOLOGIJA

 • proučavanje transporta polena i ishrane polenom vrsta familije Syrphidae (Insecta: Diptera)
 • učešće na naučnim i stručnim skupovima

AKTIVNOSTI

 • uvođenje i organizacija izbornog kursa Palinologija na Prirodno-matematičkom fakultetu, Novi Sad
 • organizacija 8. Evropskog osnovnog aerobiološkog kursa, Novi Sad 12. - 18. jul 2007.
 • organizacija programa stručnog usavršavanja pod naslovom „Polen svuda oko nas” i „Primenjena palinologija” namenjenog prosvetnim radnicima

Laboratorija je realizovala aktivnosti poput Ergomed Clinical Research Ltd. „Izveštavanje o srednjim dnevnim koncentracijama aeropolena vrste roda Ambrosia“  za potrebe studije: „Randomizovana, dvostruko slepa, placebo kontrolisana studija  u paralelnim grupama za procenu efikasnosti i bezbednosti oralne primene mikrokapsuliranog ekstrakta polena ambrozije, pre i tokom sezone polena ambrozije”, Protokol RPE04, sponzor CURALOGIC A/S, Denmark; kvalitativne i kvantitativne analize polena u medu (Festival meda u Novom Sadu 2002, 2003; Konkurs „Najbolje iz Vojvodine” 2006 - 2008)
 

Laboratorija za palinologiju, Prirodno-matematički fakultet (Univerzitet u Novom Sadu, Srbija) se bavi proučavanjem polena još od 1989. godine, u okviru entomopalinoloških istraživanja muva lebdelica (Diptera: Syrphidae). Laboratorija poseduje međunarodne sertifikate o kompetentnosti za sprovođjenje aerobioloških istraživanja kao i preporuku EAN (European Aeroallergen Network) za sprovođenje praćenja aeroalergena. Projekat aeropalinoloških merenja i istraživanja je započet 17. marta 1999. godine, a danas Laboratorija sprovodi praćenje aeropolena u šest gradova u Srbiji. U okviru aeropalinološkog istraživanja tim je aktivno učestvovao u većem broju domaćih i međunarodnih naučnih projekata. Pored analize polena iz vazduha Laboratorija za palinologiju se bavi i analizom aerospora gljiva kao i proučavanjem populacija grinja iz kućne prašine (Pyroglyphydae - posebno rod Dermatophagoides). Nezavisno od aerobioloških istraživanja, Laboratorija za palinologiju se od 2002. godine bavi i melisopalinološkim istraživanjima, koja uključuju kvantitativnu i kvalitativnu analizu polena suspendovanog u medu, sa ciljem utvrđivanja kvaliteta i geografskog porekla ovog pčelinjeg proizvoda.

 

Članovi istraživačke grupe