Laboratorija za istraživanje i zaštitu biodiverziteta

Naučno-istraživačka aktivnost Laboratorije za istraživanje i zaštitu biodiverziteta se pre svega odnosi na podizanje nivoa znanja o prirodnoj baštini Balkanskog poluostrva i doprinos njegovoj efikasnoj zaštiti. Kroz realizaciju brojnih projekata se utvrđuju uzroci, pravci i stepen promena u ekosistemima i planiraju akcije koje mogu da zaustave negativne degradacione procese. Multidisciplinarna istraživanja su pre svega usmerena ka taksonomskim analizama insekatske grupe osolikih muva (Diptera: Syrphidae), kao i divljih pčela i bumbara (Hymenoptera: Apoidea), sitnih sisara (Rodentia: Spermophilus) i ptica na Balkanskom poluostrvu. Posebna pažnja posvećena je monitoringu biodiverziteta (posebno u zaštićenim područjima), proučavanju endema, relikata i ugroženih vrsta i utvrđivanju genetičke raznovrsnosti, promena u populacijama, kao i analizi opšteg stanja ekosistema zaštićenih područja. Takođe, istraživanja su usmerena i ka proceni vrednosti ekosistemskih usluga (npr. polinacije), modelovanju potencijalne buduće distribucije vrsta i analizu uticaja klimastkih promena na distribuciju vrsta.

 

 

CILjEVI

 

 • Očuvanje biodiverziteta Balkanskog poluostrva zasnovano na rezultatima naučnih istraživanja.
 • Korišćenje odabranih beskičmenjačkih grupa kao indikatora narušenosti  ekosistemima, nastalih usled globalnih promena, kao deo monitoringa biodiverziteta.
 • Istraživanje složenih interakcija između biljaka i odabranih grupa beskičmenjaka.
 • Uticaj na praktične mere konzervacije kroz davanje ekspertiza, predlaganje zaštite pojedinih centara biodiverziteta i hotspot područja i utvrđivanje konzervacionih prioriteta.
 • Promovisanje održivog razvoja kao okvira zaštite biodiverziteta.
 • Procena vrednosti ekosistemskih usluga
 • Trening i usavršavanje kadrova u oblasti konzervacione biologije; njihovo uključivanje u praktične poslove zaštite.
 • Saradnja sa drugim naučnim, stručnim i nevladinim organizacijama koje imaju za cilj očuvanje biodiverziteta.

 

 

UČEŠĆE U GLOBALNIM ISTRAŽIVAČKIM MREŽAMA

 

ILTER mreža za dugoročni monitoring ekosistema. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu je nosilac nacionalne LTER mreže Srbije (prof. dr Ante Vujić je nacionalni koordinator). Internet stranica: http://www.ilternet.edu/

EXPEER mreža objedinjuje najvažniju istraživačku infrastrukturu na području Evrope. Zajedno sa Institutom za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine i Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, naša laboratorija je nosilac razvoja FOMON istraživačkog sajta koji je jedan od 33 najvažnija evropska centra za monitoring i eksperimentalna istraživanja ekosistema. Internet stranica: www.expeeronline.eu/

 

Nacionalna saradnja

 

 • Institut BioSens (Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema), Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Institut za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
 • Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd

 

Međunarodna saradnja

 • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Helsinki, Finland
 • University of Alicante Institute for Biodiversity (CIBIO), Alicante, Spain
 • University of the Aegean, Mytilene, Lesvos, Greece
 • Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
 • Ege University, İzmir, Izmir, Turkey
 • BioFlyTech, Alicante, Spain
 • AgriProtein, Cape Town, South Africa

 

logo_rs_w.png logo_rs_w.png

Galerija

Videoteka

Promo materijalČLANOVI ISTRAŽIVAČKE GRUPE

 

 • dr Ante Vujić, redovni profesor
 • dr Snežana Radenković, vanredni profesor
 • dr Dubravka Milić, vanredni profesor
 • dr Zorica Nedeljković, naučni saradnik
 • dr Andrijana Andrić, naučni saradnik
 • MSc Ana Grković, istraživač saradnik
 • MSc Marija Miličić, istraživač saradnik
 • MSc Laura Likov, istraživač saradnik
 • MSc Jelena Ačanski, istraživač saradnik
 • MSc Sanja Veselić, asistent
 • MSc Tijana Nikolić, istraživač saradnik
 • MSc Dimitrije Radišić, asistent
 • MSc Zlata Markov, istraživač saradnik
 • MSc DušankaVujanović, istraživač saradnik
 • MSc Sonja Mudri-Stojnić, istraživač saradnik
 • MSc Sonja Trifunov, istraživač saradnik
 • MSc Snežana Popov, istraživač saradnik
 • MSc Jelena Preradović
 • MSc Lea Velaja, istraživač pripravnik
 • MSc Irena Radulović, istraživač pripravnik
 • MSc Maja Arok, istraživač pripravnik
 • MSc Tamara Tot, istraživač pripravnik
 • MSc Marina Janković, istraživač pripravnik

KONTAKT OSOBA


DR ANTE VUJIĆ

ante.vujic@dbe.uns.ac.rs
tel: +381 21 4852669
gsm: +381 64 2830317
fax: +381 21 450620