Laboratorija za evolucionu biologiju (LEB)

Oprema za DNK amplifikaciju - Mastercycler personal Oprema za DNK amplifikaciju - Mastercycler personal

 

Kontakt osoba


prof. dr Vesna Milankov

vesna.milankov@dbe.uns.ac.rs
tel: + 381 21 485 2671

 

Tim LEB-a koristi molekularne i fenotipske karaktere u proučavanju taksonomskog diverziteta, intra- i interpopulacione varijabilnosti u odnosu na vremensko-prostorne i ekološke parametre, i istorije životnih formi različitih grupa beskičmenjaka i kičmenjaka. Naše interesovanje uključuje sistematiku, filogeniju i specijaciju različitih grupa, predeonu i konzervacionu genetiku kriptičnih, retkih, endemskih, prostorno fragmentisanih i široko raspostranjenih taksona. Osnovni istraživački objekti su mitohondrijalni i jedarni geni i morfološke strukture. Shodno tome, ekspertiza članova LEB-a su kvalitativne i kvantitativne metode kao štu su: DNK sekvenciranje mitohondrijskog i jedarnog genoma, proteinska elektroforeza, osnovne i napredne tehnike tradicionalne i geometrijske morfometrije.

 

Stoga, integrativnim pristupom istraživačka interesovanja članova LEB-a su:

 

1. Proučavanje genetičkog, fenotipskog i taksonomskog diverziteta. Uspešno koristimo savremene metode u analizi molekularne varijabilnosti i kvantifikovanju morfoloških struktura u rešavanju taksonomskih problema odabranih grupa vrsta, određivanju granica vrsta i definisanju evoluciono značajnih jedinica. Podaci dobijeni radom u našoj laboratoriji doprinose otkrivanju skrivenih fenotipskih i genetičkih jedinica i evolucione diverzifikacije analiziranih taksona.

 

2. Metodama predeone genetike proučavamo prostornu distribuciju genetičkog diverziteta vrsta od ekološkog, ekonomskog i epidemiološkog značaja, kao i prostorno fragmentisanih populacija ugroženih vrsta. Ovaj tip istraživanja sagledava adaptivni potencijal taksona na promenljive uslove sredine, kao i korelisanost genetičkog, geografskog i fenotipskog diskontinuiteta.

 

3. Istraživanja su usmerena i na fundamentalna i primenjena istraživanja konzervacione biologije odabranih taksona. Sagledavanjem distribucije fenotipskog i molekularnog diverziteta analiziranih grupa vrsta naglašavamo značaj zaštite biološkog diverziteta (genetički, specijski i ekosistemski diverzitet), procesa koji učestvuju u njegovom nastanku, oblikovanju i održavanju, kao i važnosti ekosistemskih usluga odabranih taksona.

 

4. Imajući u vidu da su se poslednjih 50-ak godina desile dramatične promene u pojavi i širenju epidemiološki i medicinski značajnih vrsta, težište naših istraživanja je i razumevanje potencijala populacija vektora raznih patogena oboljenja kod čoveka i domaćih životinja.

 

5. Oblast interesovanja LEB-a je i evoluciona istorija, genetička srodnost taksona i mapiranje filogenetskih signala upotrebom odabranih markera.

 

 

SARADNJA


Virological Reasearch Group, Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Hungary

Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, Faculty of Science and Engineering, University of Groningen, The Netherlands

Finnish Museum of Natural History ,University of Helsinki, Finland

Instituto Universitario de la Biodiversidad CIBIO – Universidad de Alicante, Spain

 

 

 

 

Sistemi za DNK i proteinsku elektroforezu Sistemi za DNK i proteinsku elektroforezu

OPREMA:


  • Oprema za ekstrakciju i amplifikaciju (PCR) DNK, akrilamid i agaroznu gel elektroforezu (uključuje više aparata) i vizualizaciju: Mastercycler personal, Ependorf; Centrifuga 5415 R, w/o rotor sa hlađenjem, Ependorf; Centrifuga My fuge C1012, Benchmark Scientific; Thermomixer compact, Ependorf, (CDP+, WUS Austrija “Podrška visokom obrazovanju Srbiji i Crnoj gori 2005/2007”); sistemi Sub-Cell za agaroznu gel electroforezu, Bio-Rad; i akrilamid gel elektroforezu Hoefer SE 600, Pharmacia Biotech; Ispravljač EPS 3500, Pharmacia Biotech.
  • Oprema za geometrijsku morfometriju Leica MZ 12.5 Stereomikroskop, Leica 320DFC kamera (Kit, PC and Mac), Leica LAS softverski paket (CDP+, WUS Austrija “Podrška visokom obrazovanju Srbiji i Crnoj gori 2005/2007”); fotoaparat NIKON D7100 sa objektivom
  • Oprema za gajenje laboratorijskih kolonija insekata: kavezi Bugdorm i prateća oprema, CO2 boca, polietilenski CO2 flowbed

ČLANOVI LABORATORIJE


Prof. dr Vesna Milankov, redovna profesorica, rukovodilac Laboratorije

Prof. dr Jasmina Ludoški, vanredna profesorica

dr Ljubinka Francuski, naučna saradnica

Nemanja Gojković, istraživač pripravnik, stipendista-doktorand Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Anka Tutulugdžija, stipendistkinja-doktorandkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije