O departmanu

Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno naučne institucije-PMF, čija je osnovna delatnost obrazovanje i naučno-istraživački rad.

 

Studije na Departmanu za biologiju i ekologiju su stepenovane. Po završetku prvog stepena koji je predstavljen Osnovnim akademskim studijama, pruža se mogućnost nastavka školovanja na drugom stepenu-Master akademske studije, nakon čega se stiču diplome:

 

  • Mastera biologije, na modulima: Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Molekularna biologija i Fiziologija životinja
  • Master profesor biologije
  • Master ekologije, na modulima: Zaštita prirode i održivi razvoj, Hidrobiologija, Primenjena botanika i Ekološka procena rizika 

Studije trećeg stepena su Doktorske studije. Zvanja koja se stiču nakon ovih studija su Doktor bioloških nauka i Doktor ekoloških nauka.

 

Predavanja i vežbe za studente se izvode u savremeno opremljenim amfiteatrima, vežbaonicama i laboratorijama. Departman za biologiju i ekologiju poseduje i brojne zbirke biljnog i životinjskog materijala koje su na raspolaganju studentima, a njihov veliki deo se koristi u redovnoj realizaciji praktične nastave. Sastavni deo studija biologije i ekologije je obavezno pohađanje terenske nastave (na I, II i III godini stidiranja), kada studenti sakupljaju biljni i životinjski materijal i formiraju zbirke.

 

U okviru Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije „Josif Pančić“ (osnovanog 1983. godine) zainteresovanim studentima je omogućeno da konkretnije upoznaju principe i metode naučno-istraživačkog rada, da aktivno učestvuju u izradi naučnih radova, da realizuju ideje i prezentuju postignute rezultate.

 

U okviru saradnje Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Prince of Songhkla, Hat Yai  na Tajlandu, utemeljena je saradnja našeg Departmana i tamošnjeg Departmana za biologiju. Do sada se saradnja ogledala u razmeni studenata i profesora u okviru terenske nastave, ali ubuduće će ona biti proširena i na nastavnu i naučnu delatnost u vidu gostovanja profesora i zajedničkih naučno istraživačkih projekata. Naš departman  sličnu saradnju ima i sa International Sakharov Environmental University iz Minska, Belorusija. Pored medjuuniverzitetskih saradnji, dostupne su i studije mobilnosti na svim akademskim nivoima,  kroz stipendije za studiranje u zemljama Evropske Unije. Posebno se ističu stipendije programa Erasmus Mundus, Joineusee i Campus Europea. Kroz različite programe, našim studentima je omogućen boravak i stručno usavršavanje, kao i dobijanje stipendija u većem broju Evropskih Univerziteta, pri čemu imaju punu podršku Departmana. Stoga, Evropa nikada nije bila bliža za mlade i ambiciozne prirodnjake.

 

Pored toga, nastavno i naučno osoblje Departmana je uključeno i u naučno-istraživačke projekte međunarodnog, nacionalnog i lokalnog karaktera u okviru kojih se sprovode osnovna i primenjena istraživanja u svim biološkim disciplinama.

 

Departaman za biologiju i ekologiju svojom širinom i raznovrsnošću priprema studente za različita buduća zanimanja. Danas su naši studenti zaposleni u osnovnim školama, gimnazijama i srednjim stručnim školama, u naučnim i stručnim institucijama, razvojnim i primenjenim laboratorijama, u poljoprivredi, veterinarstvu, šumarstvu, medicinskim ustanovama, ustanovama koje se bave ekologijom i zaštitom životne sredine i dr, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.