Laboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju

Deo istraživača iz laboratorije za biohemiju i molekularnu biologiju na Arktiku (Ny-Alesund) u okviru projekta FP6 Deo istraživača iz laboratorije za biohemiju i molekularnu biologiju na Arktiku (Ny-Alesund) u okviru projekta FP6

Grupa se bavi istraživanjima biohemijskih i molekularnih mehanizmaotpornosti insekata na niske temperature. Insekti, kukuruzni plamenac Ostrinia nubilalis i Arktička kolembola Megaphorura arctica su model organizmi u istraživanjima ove grupe. O. nubilalis je vrsta moljca čija larva pred zimu ulazi u stanje dijapauze tokom koje razvija otpornost na zamrzavanje telesnih tečnosti. Sa druge strane, M. arctica je beskrilni insekt neotporan na zamrzavanje koji pri niskim temperaturama kotrolisano otpuštavodu iz tela (krioprotektivna dehidratacija) i ulazi u stanje anhidrobiozeu u kome može da provede period duge arktičke zime.

 

Dehidratacija i otpornost na niske temperature se izučava sa aspekta sinteze specifičnih molekula (ugljenih hidrata, amino kiselina, lipida, proteina), ekspresije gena kao i regulacije metaboličkih puteva (uključujući i redoks signaling), koji su u osnovi adaptacija insekata na niske temperature.

 

Laboratorija se takođe bavi i proučavanjem antioksidativnog sistema zaštite kod različitih organizama/sistema, kao i biohemijskim efektima upotrebe aluminosilikata u ishrani životinja.

Članovi laboratorije za biohemiju i molekularnu biologiju Članovi laboratorije za biohemiju i molekularnu biologiju

Članovi istraživačke grupe

 

Kontakt osoba

 

dr DANIJELA KOJIĆ

danijela.kojic@dbe.uns.ac.rs
tel. +381 21 485 2677

 

 

Oprema

Pored osnovne laboratorijske opreme, laboratorija raspolaže i kompletnom opremom za različite tipove elektroforeza: vertikalna i horizontalna elektroforeza na poliakrilamidnom i agaroznom gelu, izoelektrično fokusiranje, Western blot, imunoelektroforeza.