Laboratorija za ekotoksikologiju

Laboratorija za ekotoksikologiju (LECOTOX) Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je zvanično počela sa radom početkom 2006. godine. Cilj joj je da objedini multidisciplinarni tim čiji je istraživački interes usmeren na procenu toksičnosti različitih supstanci i rasvetljavanje mehanizama njihovog toksičnog dejstva korišćenjem novih eksperimentalnih metoda baziranih na ekspresiji gena zajedno sa konvencionalnim testovima toksičnosti i bioanalizama.

 

U okviru LECOTOX-a postoje dva osnovna istraživačka interesa: a) ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću / reproduktivna toksikologija i b) akvatična toksikologija - identifikacija i karakterizacija toksičnosti u skladu sa važećim naučnim pristupom i standardima kvaliteta životne sredine.

 

 

 

Rad u laboratoriji za ćelijske kulture Rad u laboratoriji za ćelijske kulture

Kontakt osoba

 

Prof. dr IVANA TEODOROVIĆ

ivana.teodorovic@dbe.uns.ac.rs
tel +381 21 485 2690
fax + 381 21 450 620
www.lecotox.com