Laboratorija za taksonomiju i zoogeografiju invertebrata

 

Kontakt osoba

 

Ivo Karaman

ivo.karaman@dbe.uns.ac.rs

 

 

Saradnja

  • Istituto per la Protezione delle Piante, Bari, Italy
  • Institut für Zoologie, Mainz, Germany
  • Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, USA
  • Department of Biology , San Diego State University, USA
  • Institute of Zoology, Karl-Franzens-University, Graz, Austria

 

Naučno-istraživačka aktivnost grupe je usmerena na taksonomska, filogenetska i biogeografska istraživanja različitih grupa invertebrata. U tom smislu, rad istraživačke grupe je diferenciran u dva pravca. Prvi pravac istraživanja je orijentisan na utvrđivanje ključnih momenata i mehanizama diverzifikacije stare balkanske faune. Prostor istraživanja i njegova limitrofna područja na istoku i zapadu naseljava pretežno istovetan i osoben kompleks faunističkih elemenata. Prostor Balkanskog poluostrva je odabran zbog izražene diverzifikacije reprezentativnih grupa faune koja je otpočela na krajnjim severnim prostorima Gondvane još tokom Krede. Fokus istraživanja je stavljen na predstavnike odabranih grupa stare faune zglavkara različitih životnih formi, t.j. na njihovu taksonomiju i zoogeografiju:

 

  1. Taksonomija, filogenija i biogeografija paukova kosaca (Opiliones), sa posebnim akcentom na Cyphophthalmi. Ova drevna grupa kosaca izuzetno visokog stepena endemičnosti je bogato zastupljena na Balkanu. Vrste ove grupe se zbog svoje starosti i slabe vagilnosti pokazuju kao izvanredni biogeografski indikatori.
  2. Familija Trichoniscidae je jedna od najstarijih familija terestričnih Isopoda čiji je centar diverziteta u Mediteranu, sa glavnim težištem na Balkanu. Predstavlja objekat od posebnog interesovanja jer se područje Balkana nameće kao najvažniji centar diverzifikacije familije.
  3. Jednim delom su istraživaja ove grupe usmerena i na Orthoptera, pre svega na neke rodove terikolnih i tamnobiontnih Ensifera, zastupljenih na Balkanu brojnim endemičnim vrstama.
  4. Posebna pažnja u istraživanju grupe je usmerena na faunu edafske MM-Sa-(“mesovoid shallow substratum”) i kavernikolne sredine (pećine i jame) navedenih životinjskih grupa gde dominiraju endemični elementi stare balkanske faune.

Drugi pravac istraživanja je usmeren na fitoparazitne zemljišne nematode iz familije Longidoridae. Kao slabo vagilne, pogodne su za biogeografska istraživanja. Posebno su interesantne oligofagne vrste zbog svoje tesne vezanosti za određene biljke domaćine. Istraživanja vrsta čija je distribucija pod snažnim antropogenim uticajem imaju drugu dimenziju, pre svega agroekonomsku i fitosanitarnu. U radu se koriste različite taksonomske metode (klasična morfo-anatomska, skening elektronska mikroskopija i molekularna analiza).

 

Članovi istraživačke grupe