Kapaciteti LaRES u vezi sa edukacijom, treningom i servisom

Članovi Laboratorije za reproduktivnu endokrinologiju i signaling su osposobljeni da obezbede edukaciju, trenig i servis u sledećim oblastima:

 

  • Čuvanje i rad sa laboratorijskim životinjama uključujući različite hirurške tehnike i tehnike aplikacije i injektovanja.
  • Rad sa ćelijskim kulturama: priprema i održavanje različitih primarnih i imortalizovanih ćelijskih linija.
  • Tehnike molekularne biologije: 1) Bazična manipulacija sa RNA/DNA (RT-PCR, RQ-PCR, cloning, mutagenesis, expression assays in bacterial and mammalian cells). 2) Transgegne tehnologije. 3) siRNA i funkcionalna genomika. 4) Molekularna dijagnostika Hepatitis C virusa (HCV), Human Papilloma virus (HPV), Chlamydia Trachomatis.
  • Metode za statičku i kinetičku analizu sekrecije hormona i sekundarnih glasnika, kao i određivanje njihove koncentracije korišćenjem RIA (cAMP, cGMP, PRL, FSH, LH, GH, GnRH, steroidni hormoni), RRA (Scatchard, Competitive analysis), ELISA, Proteinski eseji, Nitritni eseji, ATP assay, CANDLES assay itd.
  • Metode za detekciju proteina: Western-blot analysis, Immunoprecipitation itd.
  • Metode za karakterizaciju funkcionalnosti i brojnosti mitohondrija (TMRE assay; MitoTrack assay).
  • Metode za ispitivanje aktivnosti i enzima i njihove kinetike.
  • Imunocitohemijske i imunohistohemijske metode, fluorescentna mikroskopija

Različite in vivo i in vitro tehnike za ispitivanje aktivnosti potencijalnih novosintetisanih farmakoloških supstanci sa agonističkom i/ili antagonističkom aktivnošću (subcellularne frakcije i enzimska aktivnosti, primarna i imortalizovana kultura ćelija i tkiva, različiti in vivo modeli i nivoi).