Učešće na projektima

MIDCC - Macrophytes, River Corridor, Land Use, Habitats: A multifunctional study in the Danube catchment based on GIS approach / Macrophyte Inventory Danube / Corridor and CatchmentMIDCC - Makrofite, tok reke, korišćenje zemljišta, staništa: multifunkcionalna studija sliva Dunava baziran na GIS pristupu / popisivanje makrofita Dunava, toka i sliva.Projekat je finansiralo Ministarstvo za nauku, kulturu i prosvetu Republike Austrije, broj projekta: IECB-MIDCC-45.512/2001; trajanje od 2001–2005;

Koordinator projekta: prof. dr Georg A. Janauer, Department of Limnology and Hydrobotany University of Vienna;Koordinator za Srbiju: prof. dr Ružica Igić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

 

Partneri: Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie Universität Hohenheim; Department of Limnology and Hydrobotany, University of Vienna, Vienna, Austria, Department of Geobotany; Institute of Botany Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia; Museum of the Hungarian Culture & Danubian Region, Slovakia; Danube Research Station of the H.A.S. Ungar. Akademie der Wissenschaften, Hungary; University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Dept. of Biology, Ljubljana, Slovenia; Institute of Botany, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria; Association of the Romanian Botanical Gardens (AGBR), Bukurest, Romania; University Zagreb, Faculty of Science, Department of Biology, Botanical Institute, Zagreb, Croatia; University J.J. Strossmayer, Faculty of Education, Department of Biology, Osijek, Croatia.

 

Glavni cilj projekta je ispitivanje toka reke Dunav i njegove akvatične vegetacije. S obzirom da su u realizaciju, kao partneri, uključene sve podunavske zemlje, ovaj projekat je ne samo inovativan, nego ispunjavapostavljene ciljeve Evropske unije za uključivanjem u multifunkcionalnu upotrebu i dostupnost ostvarenih rezultata kroz međunarodnu saradnju. Istraživanje akvatične vegetacije u glavnom toku reke kao i u vodnim celinama poplavne zone, određivanje dominantnih parametara staništa, tipova upotrebe zemljišta i georeferentna baza podataka dobijena za ceo tok reke, pokazuju da ovaj projekat pruža dimenziju multifunkcionalnosti koja do sada nije ostvarena u Evropi.

 

 

Assessing Large scale environmental Risks for biodiversity with tested Methods (ALARM) Integrated Project under the 6th EU Framework Programme (FP6): GOCE-CT-2003-506675; 2004-2009.

Koordinator projekta: Settele, Josef et al., Helmholtz Centre for Enviromental Research – UFZ, Halle, Germany.

 

Koordinator grupe: prof. dr Ante Vujić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

 

Rad na temi varijabilnosti vrsta roda Ornithogalum na prostoru Iberijskog, Apeninskog i Balkanskog poluostrva kao i na uzorcima sa Egejskih ostrva. Proučavana je infraspecijska varijabilnost vrsta sa udaljenih lokaliteta i formiranje paralelnih taksonomskih serija. Odabrani taksoni predstavljaju vrstu koja je u bliskoj vezi sa načinom života insekata (red Diptera, fam. Syrphidae).

 

 

Atlas Florae Europaeae – European Committee for Mapping the Flora of Europe, Societas Biologica Fennica Vanamo

Trajni projekat.

Rukovodilac: Kurtto, A., Fröhner, S.E., Lampinen, R, Finland.

 

Rukovodilac grupe za Srbiju: dr Vladimir Stevanović, redovni profesor, Biološki fakultet Beograd.

Učesnici iz Laboratorije: dr Pal Boža, redovni profesor; mr Goran Anačkov, asistent, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

 

Sakupljanje podataka o horologiji biljnih vrsta na području Evrope (učesnici iz Laboratorije pripremaju sa područja južnog oboda Panonske nizije). Revizija herbarskog materijala, analiza literaturnih podataka, formiranje baze podataka i kartiranje u UTM mrežama 50 x50 km.

 

 

Divlji srodnici gajenih biljaka Trifolium spp., Lathyrus spp. i  Allium spp.

Republički projekat - osnovna istraživanja, broj projekta: 1760, 2004.-2005.

Rukovodilac: prof. dr Borivoj Krstić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

 

Projekat se zasniva na zajedničkom istraživanju više grupa na problemu identifikacije i ispitivanja bioloških karakteristika autohtonih srodnika gajenih biljnih vrsta. Rad članova Laboratorije obuhvata popis vrsta i infraspecijskih taksona na prostoru Vojvodine koji su bliski srodnici gajenih vrsta rodova Trifolium, Lathyrus i Allium. Infraspecijska varijabilnost vegetativnih i generativnih organa i poređenje varijabilnosti sa gajenim vrstama.

 

 

Botanički značajna područja u Srbiji BZP

Finanisran od strane IPA in Serbia – Important Plant areas in Serbia

Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije, broj projekta: 401-00-264/2002-01, 2002 - 2010.

Rukovodilac: dr Vladimir Stevanović, redovni profesor, Biološki fakultet Beograd.

 

Koordinator grupe za Vojvodinu: dr Pal Boža, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

Analiza kvalitativnog sastava flore i vegetacije na pojedinim lokalitetima u Vojvodini i njihova evaluacija. Formiranje baze podataka o vrstama i biljnim zajednicama datog područja, stepenu ugroženosti i zaštite. Procena stanja na terenu i uvođenje u sistem BZP (IPA). Procena teritorije odgovarajućeg BZP. Usklađivanje diverziteta staništa na datom BZP sa evropskim standardima.

 

 

Crvena knjiga flore Srbije 2

Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije, broj projekta: 401-00-544/2003-01, 2003 – 2010.

Rukovodilac: dr Vladimir Stevanović, redovni profesor, Biološki fakultet Beograd.

 

Koordinator grupe za Vojvodinu: dr Pal Boža, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

Taksonomska i horološka analiza biljaka iz grupe ugroženih vrsta. Definisanje areala na teritoriji Srbije i kritički osvrt na podatke iz literature i herbarskih kolekcija. Kartiranje lokaliteta ugroženih vrsta. Definisanje fitogeografskog značaja ugroženih vrsta, stepena ugroženosti i brojnost prirodnih populacija. Analiza faktora ugrožavanja i davanje procene stanja populacija u narednom periodu

 

 

Flora Srbije

Srpska Akademija Nauka i Umetnosti - trajni projekat SANU, urednik dr Mirko Škorić, dopisni član SANU.

Rukovodilac: dr Vladimir Stevanović, redovni profesor, dopisni član SANU.

Kapitalno florističko delo od najvišeg nacionalnog značaja. Revizija Flore SR Srbije izdate 70-tih godina prošlog veka. Taksonomija i horologija svih zastupljenih grupa biljaka u flori Srbije. Izrada determinatora za vrste i infraspecijske kategorije. Definisanje dijagnoza taksona iz flore Srbije, izrada karata rasprostranjenja.