Rukovođenje projektima

Akvatične makrofite reke Dunav u Srbiji – faktori indikacije i remedijacije

Republički projekat, osnovna istraživanja, 2005;

Rukovodilac: prof. dr Ružica Igić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

Projekat se fokusira na realizaciju nekoliko bitnih ciljeva: utvrđivanje i tumačenje promena u sastavu i kvantitetu akvatičnih makrofita komparacijom rezultata iz perioda 2002-2004. i podataka dobijenih tokom 2005. Na osnovu sadržaja nutrijenata i teških metala u tkivu dominantnih vrsta je ukazano na stanje ekoloških prilika u pogledu postojanja hemijske kontaminacije vode, dna i priobalnog područja; određeni su delovi toka reke koji su posebno ugroženi polutantima; preporučeno je korišćenje biljnih vrsta – hiperakumulatora, kao test organizama za procenu stepena zagađenja i kao faktora bioremedijacije posebno ugroženih vodenih ekosistema. Dobijeni rezultati su upoređeni sa rezultatima sličnih istraživanja vršenim u ostalim podunavskim zemljama.

 

Diverzitet flore Panonskog dela Srbije, ugroženost širenjem invazivnih korova i njihov uticaj na zdravlje ljudi

Republički projekat, osnovna istraživanja, 2006 – 2010;

Rukovodilac: dr Pal Boža, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

Osnovni pravac podrazumeva istraživanja diverziteta flore u Panonskom delu Srbije i praćenje adventivnih, posebno invazivnih vrsta u autohtonim biljnim zajednicama i to u terestričnim i akvatičnim ekosistemima. Paralelno se u drugom pravcu obavljaju istraživanja vezana za diverzitet oprašivača invazivnih biljnih vrsta u grupi osolikih muva (Diptera, Syrphidae). Kao treći pravac, istraživanja su sprovedena ka detekciji onih invazivnih korova koji predstavljaju potencijalne alergene u ljudskoj populaciji.